§1 Warunki ogólne
1. Sklep internetowy dlaStolarki.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dlastolarki.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep dlaStolarki.pl prowadzony jest przez firmę:

Centrum Dystrybucji Stolarki Gerard Kryński
Al. Kasztanowa 5-7
72-005 Przecław
NIP 5991968276

Nazywana w dalszej treści "CDS"


3. Adres do korespondencji:


Centrum Dystrybucji Stolarki Gerard Kryński
Al. Kasztanowa 5-7
72-005 Przecław
NIP 5991968276


4. Zakup w sklepie internetowym dlaStolarki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Dane osobowe
5. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie dlaStolarki.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep dlaStolarki.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6.Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep dlaStolarki.pl
7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.

§3 Przedmiot transakcji
9 a. Wszystkie produkty oferowane przez sklep dlaStolarki.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
9 b. Grunty i Lakiery do okien Urzędowski i Włoszczowa są sporządzane na zamówienie klienta. Czas sporządzenia to zwykle 2 dni, maksymalnie 10 dni roboczych.
10. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu naturalnego w wyniku stosowania technik prezentacyjnych (odcień koloru, proporcje, itd.).
11. Sklep dlaStolarki.pl dołoży wszelkich starań, aby ilustracje na stronie internetowej Sklepu dlaStolarki.pl odwzorowywały przedmiot transakcji w możliwie dokładny sposób.
12. Wskazane w pkt. 10 różnice między ilustracjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu dlaStolarki.pl a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być poczytywane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.

§4 Procedura składania i realizacji zamówień
13. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj Zamówienie".
14. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia danymi teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, oraz wyborem sposobu płatności.
15. W czasie składanie zamówienia należy wybrać jedną z dostępnych form płatności:
a) przelew bankowy na konto sklepu
16. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
17. Po złożeniu zamówienia i dokonanej przez Pracownika Sklepu dlaStolarki.pl weryfikacji dostępności towaru na Magazynie Sklep dlaStolarki.pl przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu dlaStolarki.pl o przyjęciu oferty.
18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma dlaStolarki.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
19. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
20. Firma dlaStolarki.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
21. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dlaStolarki.pl są podane w złotych polskich.
22a. Firma CDS jest czynnym płatnikiem VAT.
22b. Firma CDS wystawia paragon lub fakturę na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z nr NIP.
23. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru po wcześniejszym umówieniu w siedzibie firmy.
24. Zamówienia są realizowane (wysyłane) w dni robocze po zaksięgowaniu przelewu od Kupującego.
25. Czas otrzymania przesyłki jest równy sumie czasu realizacji i czasu dostawy.
26. Sklep dlaStolarki.pl na czas realizacji zastrzega sobie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przelewu od Kupującgo.
27. Sklep dlaStolarki.pl dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji był możliwie najkrótszy.
28. Termin dostarczenia zamówienia jest zależny od przewoźnika lub operatora pocztowego wybranego sposobu dostawy:
- Poczta Polska 3 do 5 dni roboczych
- Przesyłka Kurierska 1 do 2 dni roboczych
- Odbiór w punkcie - Paczkomaty - 1 do 2 dni robocze.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie przewoźnika lub operatora pocztowego.
29. Koszt dostawy zależy od wagi przesyłki i sposobu dostawy.
30. O nadaniu paczki Klient informowany mailem, w przypadku Paczkomatów również SMSem.
31. Każdą przesyłkę kurierską proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej/niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem

§5 Warunki gwarancji
32. Produkty sprzedawane przez Sklep dlaStolarki.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep dlaStolarki.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
33. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając:
(a) z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep dlaStolarki.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu dlaStolarki.pl
(b) z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§6 Odstąpienie od umowy
34. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym dlaStolarki.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym dlaStolarki.pl produkt, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania towarów oraz produktów przyrządzanych na zamówienie klienta (grunty i lakiery do Urzędowski, Włoszczowa).
35. Klient, o którym mowa w ust. 34 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym.
36. Klient, o którym mowa w ust. 34 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
(a) w siedzibie firmy – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 10 (dziesięciu) dni od odbioru zamówienia z siedziby, w której zamówienie było odebrane,
(b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na własny koszt, na adres siedziby firmy CDS.
37. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Sklep dlaStolarki.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
38. Sklep dlaStolarki.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłąnych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§7 Newsleter
39. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego dlaStolarki.pl
40. Klient będzie otrzymywał drogą elektroniczną newsletter na podany przez siebie adres e-mail jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep dlaStolarki.pl korespondencji drogą elektroniczną, oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w § 2 powyżej.

§8 Postanowienia końcowe
41. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu dlaStolarki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
42. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego dlaStolarki.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
43. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego dlaStolarki.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
44. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
45. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 stycznia 2012 r.
46. Sklep dlaStolarki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep dlaStolarki.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie dlaStolarki.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć